VßP-ÆÛh-qa-Vïm-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-JÀôh-Iô¾-HÛ-¾Å-ºGݾü


2007.04.20

bike-rally-200.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ü¤Û-mÛ-Åô-‡ºÛ-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-Gô-OÛG-GmP-zºÛ-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-JÀôh-Iô¾-Vïh-¶-ÁÛP-=ôm-mÅ-mÛºÞ-»ô¼;-z¼-HÛ-@P-ºDô¼-Ç+ô¼-zBôh-q-n¤Å-wÛ-¾-^¾-wÛ-»-IôP-Eï¼-z¼-º‚ô¼-¸Ûm-»ôh-q-hP-ü @P-ºDô¼-z-n¤Å-¾-h¤ÛGÅ-zž-z¼-Vh-ÅôGÅ-GP-»P-‚ãP-¤ïh-Ç+ô¼-¤Û-mô-Åô-‡ºÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ô^-ˆÛ-±ô^-G®ô-Çtïm-q-¾GÅ-mÅ-¿Ëàm-Iâz-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞ-ºIï¾-zXôh-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

panchen-bike-rally-200.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ü &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-qa-Vïm-Ç+Ý-GôP-qºÛ-»P-ÆÛh-hÝ-PôÅ-º²Ûm-¤²h-q-hP-ü h-¿e-M-mG-GŸÝP-GÛ-hô-h¤-ºôG-zŸÝGÅ-zŸÛm-qºÛ-VßP-ÆÛh-qa-Vïm-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-JÀôh-Iô¾-»ôP-zºÛ-Vïh-hÝ- Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-¤Û-mÛ-Åô-‡-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-hP.ü mÛºÞ-»ô¼;-hP-mÛºÞ-W¼-ÅÛ-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Ûü hï-zŸÛm-zôh-¼P-z®m-Vïh-ˆÛ-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-DG-TÛG-GÛÅ-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-»ôh-qºÛ-M-mG-GÛ-GŸÝP-±z-Vïm-¤ôºÛ-¤hÝm-mÅ-IôP-Eï¼-Vïm-qô-mÛºÞ-»ô¼;-z¼-@P-ºDô¼-Ç+ô¼-zBôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-ºGô-±ßGÅ-qºÛ-Ç+ô¼-G»Þ-Oôm-¾GÅ-mÅ-ºƒï¾-¤Û-Ço¼-zTº-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

panchen-bike-rally-200b.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z;G-Z¼-‚Å-»ôh-qºÛ-;Ým-G¸ÛGÅ-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-JÀôh-Iô¾-»ôP-Vïh-ü Í-¼ÛºÛ-M¾-ż-»ôh-qºÛ-M-mG-GŸÝP-±z-DP-GÛ-¤hÝm-mÅ-ºGô-º²âGÅ-ˆÛÅ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ô¼;-z¼-¿UGÅ-d-Ÿôm-mÅ-MP-zBôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-mP-ŸÝGÅ-¤Dm-¤Û-Ço-GZÛÅ-hP-¤Z¤-hÝ-hq¾-¿km-M¾-HÛÅ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎