M-mG-GÛ-GŸÝP-±z-Vïm-¤ô¼-Pô-Lô¾ü


2006.11.30
vt-tibetan-protest-200.jpg
q¼-hzP-Åï¤-¼ômü

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-mP-GÛ-M-mG-GÛ-GŸÝP-±z-Vïm-¤ô-=ôºÞ-¶m-=ôºÞ-Í-¤ï-¼ÛºÛ-‚P-Á¼-DÞ¾-HÛ-¶¼-¤ôm‡-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-GÛ-Ç~¼-¾ÛP-‡m-ŸïÅ-qºÛ-IôP-Eï¼-hÝ-±ôP-ºƒï¾-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-Å-GmÅ-zôh-¼ÛGÅ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-hP.ü zôh-hôm-Mz-Bô¼-zü zôh-¼P-z®m-Vïh-ˆÛ-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qÅ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-hP.ü zôh-¤Û-GTÛG-Å-GmÅ-Zïm-dôGÅ-qÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-ÅôGÅ-ˆÛ-fh- ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço-DG-TÛG-¾-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསྐོ་བཞག་བྱས་པའི་པཎ་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ་ཡོང་སྐབས་དྲག་ཆས་དམག་གིས་སོ་ལྟ་དང་ཞིབ་བཤེར་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེར་བྱས་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎