zôh-¼P-z®m-HÛ-¾Å-ºGݾ-¸z-¢ôP.ü


2006.10.12
sft-freedom-action-200.jpg
q¼-hzP-zôh-¼P-z®m-Vïh-ˆÛ-ÇÀôz-±ô^ü

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôP-Eï¼-Vïm-qô-mÛºÞ-»ô¼;-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zôh-¼P-z®m-Vïh-ˆÛ-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qÅ-zôh-hôm-hP-zôh-¼P-z®m-ºfz-¯ôh-Vïh-ŸÛ-zºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-xôGÅ-ˆÛ-¸z-¢ôP-fïPÅ-zMh-q-hï-zŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾¼-GmP-hGôÅ-qºÛ-Mã-¤±m-hP-h¤ÛGÅ-»Þ¾-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-zôh-¼P-z®m-Vïh-ˆÛ-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-‚P-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-£ï¾-¤fÞh-ºGm-º²Ûm-zÇem-º²Ûm-lô-Xï-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

sft-freedom-action-200b.jpg
q¼-hzP-zôh-¼P-z®m-Vïh-ˆÛ-ÇÀôz-±ô^ü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ô¼;-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zôh-¼P-z®m-Vïh-ˆÛ-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾¼-zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-BïÅ-Fôh-zôh-¼P-z®m-HÛ-ºfz-¯ôh-Vïh-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-xôGÅ-ˆÛ-fzÅ-hP-‚ãÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Pô-vôh-ˆÛ-¸z-¢ôP-ŸÛG-Gô-OÛG-GmP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-±ôGÅ-q-hïºÛ-ºGm-º²Ûm-zÇem-º²Ûm-lô-Xï-¾GÅ-ÅÞ-Oô¾-h;¼-¾GÅ-hP-¼ÛG-º²Ûm-¾GÅ-mÅ-JÀïP-¤ô¾-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཞུ་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎