ºƒÅ-¿YôPÅ-GÅï¼-zÞ¤-@P-¯ïhü


2007.11.01

team-tibet-sikkim-200.gif
q¼-hzP-zôh-M¾-»ôPÅ-¯ïh-¼ÛGÅ-±ôGÅ-qü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üM-G¼-‚P-xôGÅ-¤Pº-Çkï-ºƒÅ-¿YôPÅ-ˆÛ-¤Pº-ÇkïºÛ-uÛ-Dz-ˆÛ-GÅï¼-HÛ-zÞ¤-qºÛ-@P-¯ïh-Çtô-¾ô-ºIm-zÇkݼ-fïPÅ- 29 q-hï-ºƒÅ-¿YôPÅ-ˆÛ-M¾-Å-ÇKP-bôG-DÞ¾-HÛ-hq¾-º‚ô¼-¯ïh-fP-Vïm-¤ôºÛ-mP-Gô-OÛG-GmP-zŸÛm-q-hP.ü zôh-M¾-»ôPÅ-@P-¯ïh-¼Þ-DG-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-zŸÛm-»ôh-TÛP-ü xÛ-¹- 10 ±ïÅ- 31 ZÛm-zôh-qºÛ-¼Þ-DG-hP-ºƒâG-M¾-»ôPÅ-@P-¯ïh-¼Þ-DG-hz¼-HÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-¼Þ-DG-GZÛÅ-;¼-ÇKô-GZÛÅ-¼ïºÛ-zµPÅ-fÞz-q-‚ãP-XïÅ-xÛ-¹- 11 ±ïÅ- 2 ZÛm-¼Þ-DG-GZÛÅ-ˆÛ-hz¼-zB¼-hÝ-ºIm-zÇkݼ-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-h‚PÅ-Oô¾-¾GÅ-mÅ-zôh-M¾-»ôPÅ-¯ïh-¼ÛGÅ-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï-Ç+¾-z¸P-hôm-Iâz-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཁེ་ཎ་ཌ་དང་ཨ་རི་གཉིས་ནང་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་ཆེད་ཁེ་ཎ་ཌར་ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎