M-h;¼-mG-GÛ-h¤G-¢ôP.ü


2007.12.20

india-china-war-game-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üGż-ºHã¼-hrh-Gb¤-HÛ-¾ï-±m-mP.ü hïP-Ç+zÅ-M-G¼-hP-M-mG-GZÛÅ-fÞm-¤ôP-fôG-mÅ- ºWÛGÅ-Ç+Ý-iG-uôh-q¼-GhôP-¾ïm- ŸïÅ-qºÛ-h¤G-¢ôP-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-hÝÅ-±ôh-hP-zÇeàm-Å-¤±¤Å-¯ôh-½‰ôG-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-¼ÛG-º²Ûm-VôÅ-Oôm-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎