uÛ-ºfÞÅ-iâG-h‚Ûm-»Þ¾-hÝ-wïzÅ-qü


2007.07.05

pemajungney150.jpg
q¼-hzP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP.ü

{}ü üxÛ-¹- 7 ±ïÅ- 3 ¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-h‚Ûm-»Þ¾-hÝ-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qÅ-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-uÛ-ºfÞÅ-iâG-h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-DG-TÛG-GÛ-¿Ëm-hÝ-GŸÝP-º²Ûm-BôP-GmP-xôGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-fôG-¢ôP-zl¼-GmP-Vïh-Ghm-ºiïm-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¾ôm-^ôm-hÝ-»ôh-qºÛ-z®m-‚ô¾-‚ô¾-zôh-GŸÝP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP-GÛ-iâP-GŸôm-Ç+Ý-ŸzÅ-‚¤Å-q-M¾-¤±m-¾GÅ-mÅ-ºIï¾-zXôh-zºÛ-GmÅ-±ß¾-h‚PÅ-Oô¾-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎