zÅôh-m¤Å-¼ô¾-h‚PÅ-ºFz-Çeômü


2007.02.21

sonam-delhi-concert-200.jpg
q¼-hzP-zÅôh-m¤Å-vô-BÛh-¾Å-DP.ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzÅôh-m¤Å-¼ô¾-h‚PÅ-¾Å-DP-GÛÅ-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-»ôh-qºÛ-zŤ-»Å-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-VGÅ-mP-zôh-ˆÛ-¼ô¾-h‚PÅ-ˆÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-ÁÛG-Gô-OÛG-GmP-zºÛ-»ôP-ºzz-mÅ-xïh-;-zŤ-»Å-GŸÛÅ-ÇK¼-hï-zŸÛm-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-GmÅ-Çtô-‚-hGôÅ-qºÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-FÛ¤Å-DP-hÝ-ŸÝ-GbàGÅ-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-¾Å-hôm-¾-¼ôGÅ-Bô¼-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-G»Þ-Oôm-¾GÅ-ˆÛ-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-hïºÛ-zM-hqôm-wÞm-±ôGÅ-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎