zôh-MºÛ-ºƒï¾-¤ô¾-HÛ-¼ï-zü


2007.10.15

lodi-gyari-200.jpg
q¼-hzP-Íï-Áï-»-½ÀâP-ºyÛmü

{}ü üxÛ-¹- 10 ±ïÅ- 15 ¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-zôh-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Í-¼ÛºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-ˆÛ-¤²h-ÇKô¼-wïzÅ-qºÛ-ÇS-¼ô¾-hÝ- &G ôP-¤VôG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-M-¼Û-„Àô-IôÅ-M¾-¤±m-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-mÅ-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-ÁÛG-GmP-Ç+zÅ-zôh-MºÛ-ºƒï¾-¾¤-Ç+ô¼-z;º-GmP-»ôh-TÛP-ü &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-»P-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-hP-hzÞ-FÛh-n¤-q-¿Ëm-¤W¾-¤ô¾-GmP-Ç+zÅ-zôh-MºÛ-ºƒï¾-zºÛ-Ç+ô¼-z;º-¤ô¾-GmP-ºV¼-»ôh-Ç+ô¼-z;º-ÇÀôz-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-Ç+¾-¿km-„Àô-IôÅ-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎