¤P-G®ô-hP-zôh-hôm-HÛ-¸z-¢ôP.ü


2007.12.21

democracy-workshop-200.gif
q¼-hzP-zôh-GŸÝP-i-GmÅü

{}ü üM-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-zôh-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-hP-ÆÛh-‚ãÅ-Z¤Å-ŸÛz-¿eï-GmÅ-DP-mÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-ZÛm-IPÅ-hGݺÛ-¼ÛP-z®m-‚ô¾-mP-GÛ-zôh-GŸÝP-GŸÛ-¼Û¤-ÇÀôz-IÔºÛ-ÇÀôz-yâG-DG-TÛG-¾-zôh-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP.ü z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-Pô-vôhü ¤P-G®ôºÛ-Gô-dôGÅü hï-zŸÛm-uÛ-±ôGÅ-mP-ºGô-FÛh-ˆÛ-ºGm-DÞ¼-¾ïm-xôGÅ-ˆÛ-fôG-¸z-¢ôP-ŸÛG-GmP-ºGô-±ßGÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hôm-Iâz-n¤-M¾-¾GÅ-mÅ-zôh-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-hP-ÆÛh-‚ãÅ-Z¤Å-ŸÛz-¿eï-GmÅ-DP-GÛ-¾Å-ºV¼-ºGm-º²Ûm-Í-®×$-»ï-ÁïÅ-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎