zôh-ˆÛ-Å-FºÛ-º‚ãP-¼Û¤-HÛ-¾ô-MãÅü


2007.11.30

mapping-tibet-history-200.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=m-hÝ-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-mÅ-xÛ-¹- 11 ±ïÅ- 29 hGôP-iô-Í-¼ÛºÛ-ljm-IGÅ-Tm-HÛ-qÛ-¼ÛmÅ·m-VïÅ-¤fôºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-DP-GÛ-Å-F-Z¤Å-ŸÛz-q-Ç+Ý-ŸzÅ-±ï-¼ÛP-hzP-M¾-¾GÅ-Ghm-ŸÝÅ-ˆÛÅ-xÛ-¾ô- 1580 ®¤-mÅ- 1940 ®¤-z¼-Å-F-ºƒÛ-zºÛ-º‚ãP-¼Û¤-Ç+ô¼-HÛ-Pô-vôh-ˆÛ-GÅÞP-zÁh-TÛG-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎