¤P-G®ôºÛ-fïzÅ-¯ºÛ-¼ô^-hPÞ¾ü


2007.02.13

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-±m-q-mÅ-mï^-¤Û-mÛ-G¼×m‡-º¤-Í-¼Û-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M¾-»ôPÅ-¤P-G®ôºÛ-fïzÅ-¯-DP-mÅ-¼ôGÅ-hPÞ¾-zGô-ºIï¤Å-GmP-GÛ-»ôh-q-hï¼-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-±ôGÅ-q-DG-mÅ-ljm-ŸÝ-ºzÞ¾-hGôÅ-qºÛ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-GmP-»ôh-q-hïºÛ-mP-hôm-Ç+ô¼-„Àô-z¸P-»ï-ÁïÅ-¾GÅ-mÅ-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-fïzÅ-¯ºÛ-ºGm-º²Ûm-zÇem-º²Ûm-VßP-BÛh-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎