h‚Ûm-»Þ¾-hÝ-zôh-¤ÛÅ-Pô-Lô¾-‚Å-qü


2007.03.23

tibet-youth-uk-protest-200.gif
q¼-hzP-h‚Ûm-»Þ¾-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üh‚Ûm-WÛºÛ-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-h‚Ûm-WÛºÛ-Gbï¼-D-ÇSôG-ºhôm-±ôP-¾Å-DP-ŸÛG-GÛÅ-M-mG-hP-¤Z¤-¾Å-‚Å-mÅ-zôh-mP-Gbï¼-D-ÇSôGÅ-ºhôm-¾Å-ºV¼-Çtï¾-HÛ-»ôh-q-hï¼-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-q¼-zôh-¼P-hzP-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-»ô-¼ôz-Å-GmÅ-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-ºôG-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-±ïÅ- 22 ZÛm-¾ôm-^ôm-mP-»ôh-qºÛ-h‚Ûm-WÛºÛ-Gbï¼-D-ÇSôGÅ-ºhôm-¿eï-GmÅ-¾Å-DP-¤hÝm-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-‚Å-mÅ-ü h‚Ûm-WÛºÛ-Gbï¼-D-ÇSôGÅ-ºhôm-±ôP-¾Å-DP-hïÅ-M-mG-GŸÝP-hP-¤Z¤-¾Å-‚Å-mÅ-zôh-mP-Gbï¼-D-ÇSôGÅ-ºhôm-HÛ-¾Å-ºV¼-y¾-hÝ-¤±¤Å-ºWôG-‚-MãºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-»ôh-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གི་དབོན་པོ་སྟོད་ཁུལ་དུ་བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎