zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-¤-ÈïÁ-»×-h¶ü


2006.12.06
dr-yadav-blood-letter-200.jpg
q¼-hzP-Gm-jË-zôh-¼P-hzP-¾Å-ºGݾü

{}ü üzôh-hôm-Mz-Bô¼-Vïh-¼P-ZÛh-ˆÛ-¸ÞPÅ-FG-zbôm-bï-M-mG-GŸÝP-¾-»Û-Gï-ƒÛÅ-GmP-¤Dm-^;-‡¼-¤-ÈïÁ-»×-h¶- ¾GÅ-ˆÛÅ-h-z¼-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-q-Ez-Vïm-qô-ŸÛG-bà-Hã¼-»ôh-q-¤-¸hü M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-Zï-V¼-M-G¼-mP-M-mG-GÛ-ÆÛh-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-Ç+zÅ-DôP-EÛ¤-±P-hÝ-h¤-zOGÅ-‚Å-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-G»Þ-Oôm-¾GÅ-mÅ-M-G¼-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qô-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï-zÇem-º²Ûm-z¯ôm-ºIâÅ-¾GÅ-ÅÞ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་དང་ས་འབྲེལ་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་རྒོད་ཡུལ་སོགས་སུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎