hÝP-BzÅ-hGôm-qºÛ-¤Dm-qôü


2007.05.31

tibetan-monastery-200.gif
¤hô-Ǩh-DÞ¾-HÛ-hGôm-qü q¼-q-hq¾-¿km-M¾ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üZï-V¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M¾-GTïÅ-VôÅ-GTïÅ-hP-zhï-¿km-hGôm-q¼-zNå¼-zÅ-¾Å-ºGݾ-Fôh-zôh-¤hô-Ǩh-¤Gô-¾ôG-hÝP-BzÅ-hGôm-qºÛ-¤Dm-qô-hP-hGôm-qºÛ-ºGm-º²Ûm-¤Dm-qô-±GÅ-mô¼-HÛÅ- &M ¾-z-¼Ûm-qô-Vï-¾-¤±m-Ǩh-¤-ŸÝ-z¼-zdïm-hGôm-qºÛ-ºGm-º²Ûm-HÛ-¾Å-GmÅ-mÅ-hGôPÅ-q-ŸÝ-¼Þ-zTßG-»ôh-qºÛ-fh-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço¼-zTº-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
དཔལ་ས་སྐྱ་༧གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་མཆོག་དང་འབྲུག་གི་རྒྱལ་བོ་དང་། བཙུན་མོ་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎