zÇem-º²Ûm-h¼-MÅ-DP-Gż-¾GÅ-ºôÅ-¤Û¼-Gž-zO^-GmP-zü


2005.05.18
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

zôh-qºÛ-GŸôm-mÝ-±ôÅ-»Ûm-GTÛG-¤Ûm-GTÛG-zôh-qºÛ-GŸÝP-hP-M-mG-GŸÝP-G-¼ï-»Ûm-mºÛ-¾Å-;-hï-PÅ-‚ïh-hGôÅ-¾z-hGôÅ-¼ïhü

tdkhangsar-1502.jpg
{}ü üDï-m-^ºÛ-zôh-hôm-±ôGÅ-VßP-GÛ-M¾-»ôPÅ-£ï¾-ºfÞh-q-Ç+Ý-ŸzÅ-zÇem-º²Ûm-h¼-MÅ-DP-Gż-¾GÅ-xÛ-¾ô- 2005 ¹-z- 5 ±ïÅ- 17 ZÛm-»Þ¾-hïºÛ-Á¼-xôGÅ-Dï-Ç~ï;-¤Pº-ÇkïºÛ- Ç~¼ô-Å×¼^-¾-q¼ï-¼Û- DÞ¾-HÛ-M¾-»ôPÅ-IôÅ-±ôGÅ-mP-GÛ- ;ôm-ż-¶ï-‡Û¶-q×¼-‡Û-Íôw-Dï-m-^- ±ôGÅ-qºÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-ÅÞ-zŸïPÅ-MãºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-Çeï-xÛ-M¾-HÛ-M¾-»ôPÅ-IôÅ-±ßGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û¼-zŸïPÅ-¤Dm-zôh-¼ÛGÅ-fôG-¤-hï-VGÅ-ºhÝGü Ç+Ý-ŸzÅ-zÇem-º²Ûm-h¼-MÅ-¾GÅ-mÛ-Dï-m-^ºÛ-Åïm‡-È-»-ÅÛmf-IôP-Eï¼-mP-Ç+Ý-ºFâPÅ-ŸÛP-¾ô-ZÛ-ÁÝ-®¤-Ç~¼ô-Å×¼^-¾-q¼ï-¼Û-DÞ¾-hÝ-zŸÝGÅ-bï-¾ô-¤P-¼ÛP-zôh-hôm-xG-¾Å-GmP-ºhÝG hï-¼ÛP-ºhÛ-GºÛ-Gż-ºGôh-q-G»Þ-Oôm-¾GÅ-mÅ-DôP-GÛÅ-Dï-m-^ºÛ-M¾-»ôPÅ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-ÅÞ-zŸïPÅ-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-hP-ü M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP-M¾-D-fôz-MãºÛ-¼ï-z-WÛ-®¤-»ôh-q-hP.ü hï-zŸÛm-»Þ¾-hïºÛ-Vz-ÆÛh-mP-ŸÝGÅ-bï-zôh-hôm-xG-¾Å-GmP-Mã¼-wm-mÝÅ-»ôh-¤ïh-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-Ÿ¾-q¼-zMãh-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎