¤-ÅÞ-¼Û-zôh-EÛ¤-ÇÀôz-IÔ-hzÞ-z½‰ïÅ-mÅ-¤Û-¾ô- 45 ºDô¼-zü


2007.04.24

tibetan-homes-45-200.gif
q¼-hzP-¤-ÅÞ-¼Û-zôh-EÛ¤ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛÅ-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-fôG-¤ºÛ-hGôPÅ-GŸÛ-¿e¼-z®m-‚ô¾-hÝ-»ôh-qºÛ-zôh-yâG-±ô¼-ÇÀôz-GÅôºÛ-Gô-Ç+zÅ-hP-zôh-ˆÛ-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP-GTïÅ-BôP-»ôP-zºÛ-Vïh-hÝ-xÛ-¾ô- 1962 ¹- 4 ±ïÅ- 23 ZÛm-¤-ÅÞ-¼Û-zôh-EÛ¤-hzÞ-º²âGÅ-¤²h-mÅ-ºhÛ-¾ô-¤Û-¾ô-Ÿï-¿S-ÉÛ¾-qô-ºDô¼-zºÛ-¤²h-ÇKô-ŸÛG-GmP-»ôh-TÛP.ü ¤²h-ÇKôºÛ-ZÛm-Ç+Ý-¤Iôm-G®ô-zô-ÍÞ-bؼ-D×m^-¤Pº-ÇkïºÛ-ÁïÅ-¼ÛG-„Àôm-Vïm-Ç+Ý-ŸzÅ-¤×-jËm-Ç+Ý-ÁÙï^-¤VôG-VÛzÅ-zNå¼-HÛÅ-z;º-ÇÀôz-¸z-MÅ-fôG ÇÀôz-IÔºÛ-Çkï-±m-Åô-ÅôºÛ-mP-GÛ-ÇÀôz-yâG-zÞ-hP-zÞ-¤ô-»G-ÁôÅ-hP.ü zôh-EÛ¤-mP-ŸzÅ-¾ô-ZÛ-ÁÝ-ºDô¼-zºÛ-¾Å-‚ïh-IPÅ-zMh-¾-G¸ïPÅ-dGÅ-z=Ûm-zBPÅ-z-ÅôGÅ-ˆÛ-fôG-G»Þ-Oôm-¾GÅ-mÅ-¤-ÅÞ-¼Û-zôh-EÛ¤-ÇÀôz-IÔºÛ-iâP-Vï-Ç+Ý-ŸzÅ-z=ÛÅ-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎