&GôP-Å-¤VôG-GÛ-¤²h-ºV¼ü


2007.06.06
&G

&G

hhdl-ausie-trip-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Zï-V¼-Íô-ÅÛ-=Û-¾Û-»-hP-ü mÛºÞ-²Û×-¾ïm^Û-GZÛÅ-ˆÛ-GŸÝP-º²Ûm-hzÞ-FÛh-n¤-q-hP-¤W¾-ºyh-ÅôGÅ-»Þ¾-hï-GZÛÅ-mP-GÛ-¤²h-ºV¼-DG-¾ïGÅ-q¼-Iâz-XïÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-ŸzÅ-zhï-z¼-ºDôh-GmP-¤²h-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

hhdl-nz-pm-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ümÛºÞ-²Û×-¾ïm-IÛºÛ-ÇÀÛh-„Àôm-¿U¤-Èï-¾ïm-D¾×¼;-¤VôG-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¿Ëm-hÝ-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-q-hP.ü hï-¼ÛP-ÍöÅ-Fï-¾Û-»ºÛ-ÇÀÛh-„Àôm-Wôºôm-Èô-¶¼-^Û-¤VôG-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-¿Ëm-hÝ-¤W¾-ºyh-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-fh- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-ÍöÅ-Fï-¾Û-»ºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q¼-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

hhdl-in-australia-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛÅ-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-ÍöÅ-Fï-¾Û-»¼-VÛzÅ-zNå¼-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-»Þ¾-hïºÛ-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-Ç+Ý-ŸzÅ-¼×I-¤VôG-mÅ-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-»ôh-q-hP-ü ¼ÛP-¤Ûm-ÆÛh-„Àôm-Wôºôm-ÈØ-¶¼-IÛ-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-ÍöÅ-Fï-¾Û-»ºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-Ç+Ý-ŸzÅ-zÇem-º²Ûm-wÞm-±ôGÅ-Í-bÛ-Á-¾GÅ-ÅÞ-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

{}ü ühï-¼ÛP-º²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hïP-Ç+zÅ-ÍöÅ-F¼ï-¾Û-»ºÛ-mP-VÛzÅ-zNå¼-BôP-zŸÛm-qºÛ-»ôh-q-¿e¼-¤²h-ºV¼-DG-¾ïGÅ-Iâz-»ôP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-Íô-ÅÛ-cÛ-¾Û-»ºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DG-GÛ-iâP-Vï-Ç+Ý-ŸzÅ-hPôÅ-Iâz-M¾-¤±m-¾GÅ-ÅÞ-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

hhdl-perth-6-6-07-200b.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-ÍöÅ-Fï-¾Û-»ºÛ-q¼f-IôP-Eï¼-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-z;º-iÛm-zBPÅ-GmP-Ç+zÅ-źÛ-Gô-¾ºÛ-Dô¼-»ÞG-ÆâP-BôzÅ-hP-hzÞ¾-xãG-ljô¤-hGôÅ-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-z;º-z°¾-z-hP.ü Å-GmÅ-zôh-¤Û-n¤Å-mÅ-zdm-zŸÝGÅ-zÇe¼-ºzÞ¾-ŸÝ-ºV¼-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-h‚PÅ-Oô¾-¾GÅ-mÅ-ÅÛh-mÛ-IôP-Eï¼-HÛ-Å-GmÅ-zôh-¤ÛºÛ-uÛºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-q¼-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎