¿Ë-Å-zÅP-GÅô¾-HÛ-hÝ-zÅ-DïPÅü


2007.03.15

smoky-lhasa-200.gif
zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Åü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 3 ±ïÅ- 14 zôh-¹- 1 ±ïÅ- 25 ZÛm-M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-WÛ-¿e¼-h¤-zOGÅ-‚Å-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-DÞ¾-hÝ-zôh-¤Û-n¤Å-mÅ-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-GŸÛ-M-Vï-z-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-h‚PÅ-Oô¾-¾GÅ-mÅ-ºƒï¾-»ôh-¿Ë-ż-zTº-zŸÝGÅ-zôh-¤Û-DG-TÛG-¾-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-hP.ü ZÛm-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôGÅ-¤Û-ÇoÅ-zôh-GZÛÅ-®¤-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸÛm-»ôh-q-hï-hPôÅ-zhïm-»Ûm-¤Ûm-Ç+ô¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-¤P-G®ô-ºwï¾-MÅ-¿eï-GmÅ-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-GŸôm-q-Ç+Ý-ŸzÅ-ºW¤-hq¾-Ǩôm-¾¤-¾GÅ-mÅ-Gž-zÁh-GmP-z¼-GÅm-¼ôGÅüü

sang-in-lhasa-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üZï-V¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-GÛ-zôh-¼ÛGÅ-GŸÝP-GÛ-¾Å-‚ïh-q-±ô¼-zhÝm-yG-ºhÛºÛ-¼ÛP-VôÅ-¤W¾-ŸÝ-z-ÅôGÅ-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-‚ïh-ÇKô-Çtï¾-Mã¼-h¤-zOGÅ-ˆÛ-z;º-M-mm-qô-zbP-»ôh-q-hP.ü zôh-¤Û-n¤Å-mÅ-xÛ-¹- 3 ±ïÅ- 14 ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾¼- &G ôP- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-zdm-zŸÝGÅ-zÇe¼-ºzÞ¾-ŸÝ-zºÛ-hÝÅ-GTÛG-T¼-hÝ-¿Ë-źÛ-IôP-Eï¼-mP-GÛ-zôh-qºÛ-±ôP-DP-n¤Å-ÇKô-zMzÅ-bï-G¸z-¤Vô¼-¾ïGÅ-qô-vÅ-mÅ-VôÅ-¤W¾-ŸÝ-z-hP-zÅP-GÅô¾-ÅôGÅ-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-‚ïh-ÇKô-Ço-¤P-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG ºhÛ-G-½ÀâP-ºyÛm-hÝ-Ÿ¾-q¼-GbôP-¤Dm-ŸÛG-GÛÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-hï-¼ÛP-zÅP-GÅô¾-HÛ-hÝ-zÅ-DïPÅ-mÅ-ºhÝG-TïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎