M-¤ÛÅ-zôh-mP-Gbï¼-D-ÇSôG-ºhôm-‚Å-q¼-zôh-¤Û-±ôÅ-Pô-Lô¾-‚Å-qü


2007.06.12

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-Á¼-xôGÅ-h;¼-¤²ïÅ-DÞ¾-HÛ-GmÅ-Vïm-»-¾-¼Û-zôºÛ-Gbï¼-D-ÇSôG-ºhôm-‚ïh-zŸÛm-q¼-Å-GmÅ-zôh-¤Û-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-z-±ôÅ-M-¤ÛºÛ-Zïm-dôGÅ-q-hP-GhôP-fÞG-‚ãP-z-¤-¸hü zôh-¤Û-DG-TÛG-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-ÅôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-º±ô-z-hP-Dô¼-»ÞG-fôG-Gmôh-º±ï-WÛ-¿e¼-GbôP-GÛ-»ôh-¤ïh-Ç+ô¼-G»Þ-Oôm-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-¸ÞÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎