GݺÞ-G¾-i-zÅ-M-mG-mP-ÆÛh-hôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-¤ÛP-±ÛG-z;G-qü


2006.01.27
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
sft-google-150.jpg
zôh-¼P-z®m-ÇÀôz-yâG-±ô^-qü

{}ü üº²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü Í-¼ÛºÛ-mP-GÛ- GݺÞ-G¾-GmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-±ôP-¾Å-DP-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-z;ôh-‚ãÅ-ºôG-xÛm-mÅ- zôh-hP-fï-¶mü hï-zŸÛm-M-mG-GŸÝP-GÛ-h¤-iG-‚-»Þ¾-HÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-HÛ-GmÅ-±ß¾-º±ô¾-¼Þz-fôG-z;G-Çkô¤-‚-MãºÛ-fG-GTôh-‚Å-q¼- zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-Pô-Lô¾-ÁÝGÅ-Vï-GmP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-¾ï-±m-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

google-protest-150.jpg
zôh-¼P-z®m-ÇÀôz-yâG

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-Dï-¾Û-wô¼-mÛ-»ºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-GmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-fôG-GÛ-GmÅ-±ß¾-º±ô¾-‚ïh-GݺÞ-G¾-ŸïÅ-qºÛ-i-GmÅ-mÅ-Zï-V¼-M-mG-mP-zôh-hP-ü &G ôP-Å-¤VôG hï-zŸÛm-Vz-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-¤ÛP-±ÛG-z;G-ºGôG-‚ïh-qºÛ-i-GmÅ-ÁÛG-Gż-hÝ-Çtï¾-bï-M-mG-mP-¬-zXôh-¼P-hzP-z;G-ºGôG-GÛ-ÆÛh-WâÅ-¾-Mz-Bô¼-‚Å-q-hï¼- zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-DG-hP-ü M¾-¤±¤Å-¼ÛÅ-¤ïh-ˆÛ-Gż-ºGôh-±ôGÅ-q-ÅôGÅ-mÅ-GݺÞ-G¾-HÛ-uÛ-Ez-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤hÝm-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-qºÛ-Ç+ô¼-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-ˆÛÅ-zôh-¼P-z®m-Vïh-ˆÛ-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï-zÇem-º²Ûm-lô-Xï-¾GÅ-ÅÞ-Ÿ¾-q¼-fôG-GmÅ-ºiâ-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎