‡ô-¼ôm-‡ô¼-zôh-hôm-¾Å-ºGݾü


2007.03.06

toronto-protest-200.gif
q¼-hzP-‡ô-¼ôm-‡ô-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ô^ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üDï-m-^ºÛ-IôP-Eï¼-Vïm-qô-‡ô-¼ôm-‡ô¼-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-zhÝm-yG-GTÛG-GÛ-¼ÛP-zôh-¼P-z®m-Vïh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-q-hP-ü fïPÅ-hïºÛ-¾Å-ºGݾ-HÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-hÝ- 1]M-mG-GŸÝP-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-ÇSôm-ºIôºÛ-V-Aïm-GP-»P-¤ïh-fôG-mÅ-z;º-¤ô¾-ŸÝ-hGôÅ-q-hP.ü 2]zôh-mP-GÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-n¤Å-JÀôh-z=ô¾-hGôÅ-q-hP.ü 3]zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-VôÅ-hh-¼P-¤ôÅ-lôG-¼ô¾-¤±¤Å-ºWôG-hGôÅ-q-zTÅ-»Ûm-Ç+ô¼-¿Ëàm-Iâz-±ï-¼ÛP-¾GÅ-mÅ-Dï-m-^ºÛ-Å-GmÅ-zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-mݺÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-¸Þ¼-q-wÞ¼-zÞ-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎