z®m-‚ô¾-mP-GÛ-¤Û-±ïºÛ-Ç+ô¼-HÛ-hïzü


2006.12.13
little-lhasa-200.jpg
q¼-hzP-ÍÛm-^Å-Åô¼Å-hqï-Cæm-DP.ü

{}ü üz®m-‚ô¾-mP-º±¼-¾ôPÅ-‚ãP-zºÛ-zôh-¼ÛGÅ-m-GŸôm-±ï-¼ÛP-n¤-M¾-¾GÅ-mÅ-¾Û-‡¾-¿Ë-ź¤-¿Ë-Å-VßP-VßP-ŸïÅ-ºGô-zXôh-hÝ-ºDôh-qºÛ-z®m-‚ô¾-mP-GÛ-¥ôP-±ô¼-Ç+ô¼-ƒÛÅ-qºÛ-hqï-hïz-hï-M-G¼-HÛ-IôP-Eï¼-Vïm-qô-¤Þ¤-Ç~»Û-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M-G¼-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qô-±ôGÅ-qÅ-hzÞ-º‚ïh-¤²h-ÇKô-ŸÛG-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-±ï-¼ÛP-n¤-M¾-¾GÅ-ÅÞ-¿Ëàm-Iâz-±ï-¼ÛP-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་པ་འབྱོར་ལྡན་པ་ཀོ་ཝུན་ཀའེ་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པ་བསྒྲགས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎