zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¯ô¤-q-qô-ºôh-¸ï¼ü


2007.10.11

woser-door-curtain-200.jpg
q¼-hzP-±ï-¼ÛP-ºôh-¸ï¼ü

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-Íô;-¾-Èô-¤-VïÅ-¤fôºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-DP-hP-º²¤-JÀÛP-GÛ-hï-¼ÛP-GÛ-Nå-¯¾-ŸïÅ-±ôGÅ-q-GZÛÅ-mÅ-¾ô-¿e¼-º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-¯ô¤-q-qô-G¸ïPÅ-ÅÞ-fôm-q¼-‚-hGº-wÞ¾-zŸÛm-»ôh-TÛP-ü xÛ-¾ô- 2008 ¾ôºÛ-‚-hGº-ºzÞ¾-»Þ¾-HÛ-ºôÅ-GŸÛ-zTߺÛ-DôPÅ-ÅÞ-zôh-ˆÛ-¯ô¤-q-qô-IGÅ-Tm-±ï-¼ÛP-ºôh-¸ï¼-¾GÅ-±ßh-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-h‚PÅ-Oô¾-¾GÅ-mÅ-ºôh-¸ï¼-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཞུ་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎