¾Û-=ºô-ÁÛP-M-G¼-hÝ-º±¤Å-G¸Û^ü


2007.02.14

tyc-protest-zhaoxing-200.jpg
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-HÛ-ZÛm-M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¾Û-=ºô-ÁÛP-M-G¼-mP-M¾-hôm-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-Ç+zÅ-M-mG-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-º²Ûm-qºÛ-iP-zhïm-¤-»Ûm-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-G»Þ-Oôm-¾GÅ-mÅ-¿kÛ-¾Û-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-zÇem-º²Ûm-hzP-xãG-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎