zôh-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ü


2007.03.07

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛÅ-xÛ-¾ô- 2006 ¾ôºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-ljm-fôºÛ-mP-hÝ-zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-»¼-MÅ-GP-»P-xÛm-¤ïh-q-hP.ü zôh-mP-M-¼ÛGÅ-Wï-¤P-GmÅ-Çtô-‚ïh-zŸÛm-qü M-mG-GŸÝP-GÛ-¾Å-‚ïh-q-n¤Å-mP-VôÅ-hh-q-hP-VôÅ-ºƒï¾-hÝÅ-Vïm-n¤Å-ÆâP-z¯Û-‚ïh-¤Û-VôG-qü zôh-ˆÛ-hGôm-Çkï-DG-GÛ-mP-M¾-GTïÅ-VôÅ-GTïÅ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¤ÛP-ºôG-iG-Gmôm-¤Þ-¤fÞh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºDôh-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-„Àô-z¸P-»ï-ÁïÅ-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎