¤fô-ÇÀôz-mP-¤Û-GÅôh-FG-¢ô¼ü


2007.04.18

virginia-tech-shooting-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 4 ±ïÅ- 16 ZÛm-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-¶¼-WÛ-mÛ-»-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-GÛ- ¶¼-WÛ-mÛ-»-‡ï;-¤fô-ÇÀôz-DP-hÝ-ÇÀôz-GZï¼-z-ŸÛG-GÛÅ-¤ï-¤hº-zMzÅ-mÅ-hGï-Lm-hP-ÇÀôz-yâG 32 h¤¼-zÅh-zbP-z-hP-ü GŸm-zTß-¿S-®¤-©Å-Bôm-zbP-XïÅ-¤f¼-¼P-ÆôG-¿UïzÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-XïÅ-ÇÀôz-IÔ-hï-G-ºi-ŸÛG-»Ûm-¤Ûm-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-ÇÀôz-IÔ-hïºÛ-mP-ÇÀôz-¢ôP-GmP-zŸÛm-qºÛ-zôh-qºÛ-ÇÀâz-yâG-¸Þ¼-q-¿Ëàm-Iâz-¾GÅ-ÅÞ-G»Þ-Oôm-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎