&GôP-Å-¤VôG-¾-Vï-zÇeôh-ˆÛ-IôÅ-Vôhü


2007.04.19
&G

&G

wisconsin-capitol-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü ü¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹- 5 ±ïÅ- 2 ZÛm-zôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-‚P-xôGÅ-¤Pº-Çkï-¶ÛÅ-;Ùm-ÅÛm-HÛ-M¾-Å-¤ï-^Û-Åm-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-Ç+zÅ-¤Pº-ÇkïºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-Vï-zÇeôh-wÞ¾-Mã-hP-ü ¤Pº-ÇkïºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ÇeïP-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-zOïP-MãºÛ-IôÅ-Vôh-zŸG-qºÛ-Ç+ô¼-ºzïm-q-ÇeôzÅ-M¾-¾GÅ-mÅ-¶ïÅ-;Ùm-ÅÛm-IôÅ-±ôGÅ-mP-GÛ-¾Å-‚ïh-q-ÁïÅ-¼z-¿Ë-ÅPÅ-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎