ºE¤-vÛm-q¼-HÛ-ºIï¤Å-Çeômü


2007.02.23

wondering-cloud2.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¾ô- 2007 ¹-z- 2 ±ïÅ- 22 ¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-ºôG-fôG-±ôGÅ-Vïm-mP-hÝ-ºE¤-vÛm-ŸïÅ-ºGô-zXôh-hÝ-ºDôh-qºÛ-zôh-ˆÛ-q¼-HÛ-ºIï¤Å-Çeôm-ŸÛG-GmP-ÅôP.ü ºIï¤Å-Çeôm-HÛ-DôPÅ-ÅÞ-ºhÛ-hzÞÅ-Ç+h-Çkï-±m-HÛ-Gż-ºGôh-q-yïP-¼ÛP-zÇem-º²Ûm-mô¼-zÞ-¾GÅ-ˆÛ-EÛ¤-±P-hÝ-»ôh-qºÛ-hï-ÇS-zôh-hÝ-hÝÅ-ºHã¼-¤-‚ãP-GôP-GÛ-q¼-DG-TÛG-hP.ü ºhÛ-GºÛ-Í-¤hôºÛ-Ç+h-¯ô¤-OÛG-ºGm-º²Ûm-hq¾-¿km-M¾-¾GÅ-Zï-V¼-¤Û-¾ô-zTß-zhÝm-HÛ-XïÅ-ÅÞ-w-»Þ¾-Í-¤hô¼-GZïm-ºyh-hÝ-zBôh-Ç+zÅ-q¼-¾ïm-q-DG-TÛG-GÛ-ºIï¤Å-Çeôm-GmP-ÅôP.ü ºIï¤Å-Çeôm-Ç+zÅ-Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-hP.ü hzÞÅ-MP-zÆÛP-¾Å-DP-GÛ-G®ô-º²Ûmü hï-zŸÛm- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-h¤ôGÅ-zž-Ç+Ý-±z-z;º-¸Þ¼-M-¼Û-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-zTÅ-¤Û-IPÅ-GÅÞ¤-zM-¿ËG-wïzÅ-ÅôP.üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎