º²¤-JÀÛP-‚ÛÅ-qºÛ-G¸ïPÅ-d^ü


2006-01-17
Share
zôh-EÛ¤-ÇÀôz-IÔ-i-GmÅü

{}ü ü &G &G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+ݺÛ-GTßP-¤ô-hP.ü zôh-yâG-EÛ¤-Çkï-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-G®ô-º²Ûm-z;º-¸Þ¼-Xï-z®ßm-qj¨-¤VôG-¤Û-¾ô-zŸÛ-zTß-¿ËG-®¤-z®m-‚ô¾-mP-GÛ-zôh-yâG-GTïÅ-BôP-GmP-zºÛ-¤²h-ºyÛm-¾-zdïm-mÅ xÛ-¾ô- 2006 ¾ôºÛ-º²¤-JÀÛP-‚ÛÅ-qºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-»Þ¾-HÛ-ºôÅ-GŸÛ-¤fº-¤-GÅÞ¤-HÛ-DôPÅ-ÅÞ-±ßh-GmP-z-hP-ºƒï¾-»ôh-Ç+ô¼-zÅôh-m¤Å-¿Ë-¤ô¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།