GŸÅ-q-IGÅ-Tm-¾Þ-TÛ-»-mô-q-¶-¼ô-‡Ûü


2007.09.11

luciano-pavarotti-hhdl-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üÍÛ-‡-¾ÛºÛ-Íô-q¼×-º¤-mÝz-xôGÅ-qºÛ-Æô¾-Mãm-HÛ-¹ôÅ-G¼-HÛ-JÀâ-GŸÅ-GbôP-¤Dm-IGÅ-Tm-¾Þ-TÛ-»-mô-q-¶-¼ô-‡Û-Zï-V¼-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-Hã¼-z-ÇezÅ-zÇeàm-¿Ëàm-Iâz-±ï-¼ÛP-¾GÅ-mÅ-¾Þ-TÛ-»-môºÛ-Pô-vôh-ljÛP-zÇkÝÅ-hP-ü DôP-GÛÅ-z®m-‚ô¾-mP-GÛ-zôh-yâG-EÛ¤-ÇkïºÛ-ÇÀôz-IÔ¼-¼ôGÅ-¼¤-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-HÛ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འོག་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་སྟངས་སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་མེད་པ་རེད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎