zôh-¼Û^-m-GŸôm-±ô¼-¤-ºôPÅ-¾¤-Çeômü


2006.10.13
yota-training-200.jpg
q¼-hzP-Íï-Áï-»ºÛ-GŸôm-mݺÛ-¼ô^-±ô^ü

{}ü ü»ô-‡-º¤-Íï-Áï-»ºÛ-GŸôm-mݺÛ-¼ôGÅ-Bô¼-±ôGÅ-q-ŸïÅ-qÅ-M-G¼-¤-ÈØ-¼Á-c-¤Pº-ÇkïºÛ-q™UJËmÛ-IôP-Eï¼-hÝ-zôh-¤Û-GŸôm-BïÅ-±ô¼-h¤ÛGÅ-qºÛ-¤-ºôPÅ-¤hÝm-¾¤-HÛ-¾¤-Çeôm-hP-Åï¤Å-ÁÝGÅ-ˆÛ-;Ým-ÇÀôP-fïzÅ-MãºÛ-Vïh-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-GmP-zŸÛm-»ôh-q-hïºÛ-Ç+ô¼-±ôGÅ-zT¼-z-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-¤hô-Çeôh-uÛ-ºfÞÅ-Íô-;-±P-G»Þ-Oôm-¾GÅ-ÅÞ-hôm-Iâz-n¤-M¾-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཞུ་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎