zôh-¤Û-zTô-zMh-z¾-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-ºWâG-‚Å-qü


2005.11.29
18-tibetans-arrested-150.jpg
q¼-q-„Àô-z¸P-P¤-„Àô-hGºü

{}ü üM-¤ÛºÛ-z®m-ºôG-mÅ-BzÅ-zTô¾-hÝ-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-zôh-¤Û-zTô-zMh-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôGÅ-¤Û-ÇoÅ-¾G-Eï¼-GP-»P-¤ïh-qºÛ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛÅ-z¾-»Þ¾-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-‚Å-qºÛ-mG-ZïÅ-ºôG-z®ôm-ºWâG-‚Å-q-hP.ü ¤Û-¼ï-¼ïÅ-z¾-ÇKô¼-zMh-ÇeôP-¿S-zM-hPÞ¾-HÛ-FÛ¤Å-Vh-¤-ºW¾-m-¹-z-zTß-GTÛG-¼ÛP-z®ôm-ºWâG-GÛ-ZïÅ-q-GTh-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-Å-GmÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎