Çeôm-q-Ç+Ý-z¿e¤Å-mÅ-¾ô- 2551ü


2007.05.03

buddha-jayanti-nep-200.gif
q¼-q-Ç+¾-z¸P-„À-¤ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üÇeôm-q-Á-ˆ-fÞz-q-z¾-»Þ¾-¾Þ¤-zÛ-mÛ¼-»Þ¤-Nå-¤-¿Ë-¤²ïÅ-ˆÛ-ÆÅ-ÅÞ-Ç+Ý-z¿e¤Å-mÅ-¾ô-Pô- 2551 ºDô¼-zºÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-HÛ-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯Û-¸z-MÅ-ŸÝÅ-»ôh-q-hP.ü z¾-»Þ¾-¤Vôh-dïm-hP-Wô¼-q-‡Û-DÞ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-BzÅ-zTô¾-z-n¤Å-mÅ-ˆP-z¾-qô-mP-q-hP-¤Z¤-hÝ-hÝÅ-Vïm-HÛ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎