h¤PÅ-G®ôºÛ-hÝÅ-Vïm- 47ü


2007.09.04

tibetan-democracy47-nep-200.gif
q¼-q->Àâ-ºzÞ¤-z=-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üz¾-»Þ¾-hÝ-GmÅ-Çkôh-‚ïh-¤Dm-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-n¤Å-mÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-¿km-HÛ-¤P-G®ôºÛ-¾¤-Æô¾-hzÞ-z½‰ïÅ-mÅ-¤Û-¾ô- 47 ºDô¼-zºÛ-ZÛm-¤ô-ÆâP-z¯Û-¸z-MÅ-PP-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q->Àâ-ºzÞ¤-z=-ÁÛÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

{}ü üxÛ-¾ô- 1960 ¾ô¼-zôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-zôh-¤Û-¤P-¾-¤P-G®ô-Æô¾-z°¾-GmP-XïÅ-z®m-‚ô¾-mP-¤P-G®ôºÛ-;-z-GÅÞ¤-¿km-HÛ-GŸÝP-hzÞ-z½‰ïÅ-mÅ-¤Û-¾ô- 47 ÉÛ¾-qô-ºDô¼-zºÛ-ZÛm-¤ôºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-¤²h-ÇKô-ŸÛG-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎