zôh-ˆÛ-Gż-ºGôh-qºÛ-¸z-¢ôP-ü


2006.09.05
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
tib-media-workshop-200.jpg
q¼-q-lô-GTôh-zÇem-º²Ûm-hzP-M¾ü

{}ü üzŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾¼-zôh-ˆÛ-Gż-ºGôh-qºÛ-¸z-¢ôP-hP-±ôGÅ-Vïm-fïPÅ-zŸÛ-q-hï-xÛ-¹- 9 ±ïÅ- 5 mÅ- 7 z¼-GmP-ºGô-±ßGÅ-»ôh-q-hP.ü ¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-hzÞ-º‚ïh-¤²h-ÇKôºÛ-Ç+zÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-G®ôÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-DG-TÛG-Ç+Ý-¤Iôm-G®ô-zô¼-Ghm-ŸÝÅ-ˆÛÅ-Gż-ºGôh-qºÛ-¼P-hzP-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-z;º-ÇÀôz-°¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎