M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qü


2007.05.11

tsg-brussels-200.gif
q¼-hzP-zôh-GŸÝP-i-GmÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üM¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-fïPÅ-¿S-q-hï-Ç~ï¾-W¤-HÛ-M¾-Å-z¼×-Åï¾Å-»Û-mP-xÛ-¹- 5 ±ïÅ- 11 mÅ- 14 z¼-zÇ+ôP-±ôGÅ-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-±ôGÅ-¤Û-GÅÞ¤-zM-¿ËG-mÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-»ôh-q-hP.ü fïPÅ-ºhÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝ-¤WâG-zOÛ¾-XïÅ-±ôGÅ-¤Û-DG-TÛG-¾-±ôGÅ-ºhݺÛ-Iâz-ºƒÅ-WÛ-‚ãP-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-±ï-hzP-mô¼-zÞ-¾GÅ-mÅ-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

kalon-tripa-5th-tsgs-200b.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤DÅ-hzP-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-»ô-¼ôz-ˆÛ-M¾-Dz-Ç~ï¾-W¤-HÛ-mP-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fïPÅ-¿S-q-hï¼-±ôGÅ-ŸÝGÅ-GmP-z¼-wïzÅ-Ç+zÅ-DÞ¾-hï¼-GmÅ-Çkôh-zôh-¤Û-n¤Å-¾-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP-GTïÅ-º²Ûm-GmP-hGôÅ-qºÛ-„ÀP-hô¼-hP.ü zôh-¤Û-n¤Å-mÅ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-fôG-fôm-qºÛ-Gż-ºHã¼-DG-¾-¾ïGÅ-q¼-hrh-hGôÅ-qºÛ-z;º-ÇÀôz-z°¾-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-±ï-hzP-mô¼-zÞ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

kalon-tripa-5th-tsgs-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ühï-¼ÛP-xÛ-¹- 5 ±ïÅ- 11 mÅ- 14 z¼-ZÛm-IPÅ-GÅÞ¤-¼ÛP-»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-Ç~ï¾-W¤-HÛ-M¾-Å-z¼×-Åï¾Å-mP-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-M¾-uÛºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fïPÅ-¿S-q-hï-GmP-ºGô-±ßGÅ-»ôh-TÛP.ü »ô-¼ôz-uÛ-¤fÞm-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-hzÞÅ-GŸÝP-IôP-Eï¼-hïºÛ-mP-dïm-GŸÛ-GmP-»ôh-q¼-zdïm-fïPÅ-ºhÛºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-hï-Ç~ï¾-W¤-HÛ-M¾-źÛ-mP-GmP-hGôÅ-Gmh-ºGG-WÛ-»Ûm-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-ºW¼-¤ï-mÛºÛ-Gż-ºGôh-q-±ï-hzP-mô¼-zÞ-¾GÅ-mÅ-±ôGÅ-ºhݼ-ŸÝGÅ-¤Dm-±ôGÅ-¤Û-ŸÛG-¾-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ནས་ཝི་ཏི་ནམ་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎