Ç+Ý-ºi-½‰ÛP-q-mG-±ôP.ü


2007.05.24

antique-vishnu-200.gif
Ez-ºWâG-GÛ-ºi-Ç+Ý-½‰ÛP-qü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üz¾-»Þ¾-hP-M-G¼-hz¼-±ôP-¾Å-‚ïh-¤Dm-zôh-¤Û-Ç+¾-z¸P-¸ï¼-z-ŸÛG-hP-Dô-zôºÛ-¾Å-¼ôGÅ-M-G¼-z-ŸÛG-mÅ-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-¼Ûm-fP-ƒ¾-zºÛ-¾ô-zM-yG-hGÝ-qºÛ-Ez-ºWâG-GÛ-ºi-Ç+Ý-ŸÛG-mG-±ôP-MG-qºÛ-Ç+zÅ-Å-GmÅ-Zïm-dôGÅ-Ç+ô¼-ÆâP-zÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-hP.ü zôh-¤Û-hï-zŤ-»Å-JÀÛP-zôh-GŸÛÅ-ÇK¼-HÛ-Çkôh-¤Û-ŸÛG-¤-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-zŤ-»Å-JÀÛP-GŸÛÅ-ÇK¼-HÛ-zM-hqôm-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-Ç+¾-z¸P-G»Þ-M¾-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎