z¾-»Þ¾-zôh-GŸÝP-Çoï-¾ïm-DP.ü


2007.04.18

gere-at-reception-200.gif
q¼-q->Àâ-ºzÞ¤-z=ÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-Èô-¾Û-¶â^-JÀôG-z½‰m-ºFz-Çeôm-q-ljm-IGÅ-Tm-hP-¾ô-¤P-¼ÛP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-¼Û-V¼^-Gï¼-¾GÅ-Zï-V¼-z¾-»Þ¾-mP-xôGÅ-Bôh-hÝ-wïzÅ-Ç+zÅ-zôh-mÅ-z¾-»Þ¾-zMãh-M-G¼-hÝ-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-zôh-¤Û-n¤Å-ˆÛ-Vïh-hÝ-z®ßGÅ-qºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z¾-»Þ¾-Çoï-¾ïm-DP-hÝ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-z¾-»Þ¾-mÅ-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¾-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎