zÇem-º²Ûm-zhï-¾ï^-¼Ûm-qô-VïºÛ-Ç+Ý-±ï-Bôz-Vïh-¸Å-zTh-Pô-Lô¾ü


2004.11.15

{}ü üM-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-¤Û-IPÅ-zŸÛ-zTß-Ç+ô¼-mÅ-M-mG-GÛ-GŸÝP-±z-DP-GÛ-¤hÝm-hÝ-zÇem-º²Ûm-zhï-¾ïGÅ-¼Ûm-qô-VïºÛ-Ç+Ý-ÆôG-Bôz-Vïh-ˆÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Ç+zÅ-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-zôh-¼ÛGÅ-zÞh-¤ïh-iâG-hP-zÞ-zTß-Å-GmÅ-Zïm-dôGÅ-¤Û-ÇoÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-bï-bÛ-Èؼ-z®ôm-DP-mP-z;G-Z¼-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-¼Ûm-Vïm-¾GÅ-ˆÛÅ-¿kÛ-¾Û-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-º‚ô¼-‚ãP-z-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

{}ü üM-G¼-‚P-xôGÅ-qm-W×z-¤Pº-ÇkïºÛ-M¾-Å-Tm-^Û-J˼-mP-GÛ-¤fô-ÇÀôz-DG-GÛ-mP-ÇÀôz-GZï¼-GmP-zŸÛm-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-m-GŸôm-n¤Å-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-zÅ-¾Û-fP-væ¾-Ç+Ý-zÇem-º²Ûm-zhï-¾ÛGÅ-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-ÆôG-BôzÅ-Vïh-hÝ-hÝÅ-»Þm-ZÛm-IPÅ-zhÝm-¼ÛP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-ÅôGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

{}ü ü¾ô-GZÛÅ-ÇS-¼ô¾-m-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-Á¼-xôGÅ-D¤Å-¾Û-fP-GÛ-væ¾-Ç+Ý-zÇem-º²Ûm-zhï-¾ïGÅ-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-¾-ÆôG-fôG-GÛ-FÛ¤Å-fG-zTh-q-¾Å-ÆôG-Bôz-fzÅ-ÅÞ-z¾-»Þ¾-DÞ¾-HÛ-zôh-¼ÛGÅ-±ôGÅ-q-DG-mÅ-»Þ¾-hïºÛ-mP-GÛ-M-mG-GÛ-GŸÝP-±z-¾-ljm-ŸÝ-ŸÛG-wÞ¾-»ôh-q-hP- hï-zŸÛm-¤¼-¤ï-FÛ¤-Ç+ô¼-ÅôGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ºi-¤Ûm-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-z¾-»Þ¾-DÞ¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

{}ü üM-mG-GÛÅ-¾Û-fP-væ¾-Ç+Ý-zÇem-º²Ûm-zhï-¾ïGÅ-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-¾-ºz¼-µÅ-ºGÅ-fô¼-zbP-zºÛ-ZïÅ-º²âGÅ-ºôG-ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-q-zTh-»ôh-q-hï-xÛ¼-ºfïm-»ôP-Vïh-hÝ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-M-G¼-HÛ-IôP-Eï¼-¤Þ¤-Ç~»Û-mP-xÛ-¹- 11 ±ïÅ- 5 mÅ- 9 z¼-hP- IôP-Eï¼-;-¾Û-;-bºÛ-mP-xÛ-¹- 11 ±ïÅ- 10 mÅ- 14 zTÅ-ZÛm-zŸÛ-¼ïºÛ-¼ÛP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-hP- Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼- ¤¼-¤ïºÛ-Fô¤-Ç+ô¼- zôh-hP-ºƒï¾-zºÛ-JÀôG-z½‰m-zÇem-Mã- ±ôGÅ-zIô-JÀïP-ÅôGÅ-¾Å-ºGݾ-ºi-¤Ûm-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-¼Ûm-Vïm-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

{}ü üzôh-ˆÛ-¤hô-D¤Å-¾Û-fP-DÞ¾-HÛ-væ¾-Ç+Ý-zÇem-º²Ûm-zhï-¾ïGÅ-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-Vh-¾Å-Ç+Ý-ÆôG-Bôz-Vïh-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-ZÛm-¿SºÛ-¼ÛP-M-G¼-M¾-»ôPÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾»ôh-q-hP- M-G¼-HÛ-GŸôm-mݺÛ-±ôGÅ-q-DG-hP- M-G¼-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qô-±ôGÅ-q-ÅôGÅ-mÅ-Mz-Bô¼-HÛÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎