M-G¼-M¾-»ôPÅ-zôh-¼Û^-¤fÞm-±ô^ü


2006-12-28
Share

{}ü üM-G¼-¿Ëô-xôGÅ-¤ïP-¾ô¼-IôP-Eï¼-mP-»ôh-qºÛ-Å-GmÅ-zôh-¼ÛGÅ-ÇÀôz-yâG-¤fÞm-±ôGÅ-mÅ-Gô-OÛG-GmP-zºÛ-M-G¼-M¾-»ôPÅ-zôh-¼ÛGÅ-ÇÀôz-yâG-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-ºhÝ-fïPÅ-hP-qô-hï-Ç+ôP-±ôGÅ-GmP-Ç+zÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-z;º-„Àôm-FÛ-q-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-mÅ-ÇÀôz-yâG-±ôÅ-¼P-ZÛh-¤Û-±h-¿km-ŸÛG-z¸ô-hGôÅ-q-hP.ü ¼P-GÛ-M¾-Dz-hP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-ŸzÅ-ºhïGÅ-ŸÝ-Vïh-hÝ-¾ÞÅ-G¸ÞGÅ-zhï-fP-hP-¼P-ZÛh-Pô-ÁïÅ-qºÛ-¿e-Iâz-º²Ûm-fÞz-qü hï-zŸÛm-¼P-GÛ-ºy¾-wÞGÅ-ˆÛ-¤Û-±ïºÛ-¤hÝm-¾¤-HÛ-Vïh-hÝ-fzÅ-¾¤-Pô-ÁïÅ-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-z;º-ÇÀôz-°¾-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།