Í-¤hô-mÅ-lô-Xï-Ghm-z¼-AP-xG


2007.10.10

amdo-bodhgaya-kyangchak-200.gif
q¼-q->Àâ-ºzÞ¤-z=-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzôh-Á¼-xôGÅ-Í-¤hô-¤²ôh-hGï-fP-Ç+ô¼-mÅ-»Ûm-qºÛ-Ç+Ý-ŸzÅ-Ç+¾-hôm-HÛÅ-DôP-GÛ-z¸º-¹-ÅPÅ-MÅ-Oô¾-¤ºÛ-¼ôGÅ-¼¤-hP-¤Z¤-hÝ-w-»Þ¾-mÅ-¿Ë-Å-hP-z¾-»Þ¾-zMãh-M-G¼-HÛ-GmÅ-¤VôG-lô-Xï-Ghm-z¼-AP-xG-º±¾-zŸÛm-»ôh-q-hP.ü lô-Xï-Ghm-mÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-z¼-M¾-z-¼Ûm-qô-Vï-¤W¾-z¼-@P-fP-ºIô-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q->Àâ-ºzÞ¤-z=-ÁÛÅ-¾GÅ-mÅ-DôP-GZÛÅ-¾-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎