Í-¼ÛºÛ-ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-fïzÅ-¯-DP-ü


2007.05.22

himalayan-foundation-200.gif
q¼-q->Àâ-ºzÞ¤-z=ÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-mÝz-xôGÅ-IôP-Eï¼-Åïm-w-¼ïm-ÅÛÅ-;ô¼-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-fïzÅ-¯-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-Ç+Ý-ŸzÅ-¼Û-V¼‡-hP-¾Å-‚ïh-DG-TÛG-z¾-»Þ¾-mP-xôGÅ-zBôh-GmP-Ç+zÅ-z¾-»Þ¾-mP-GÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-»m-¾G-Çoï-¾ïm-DP-hÝ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-z-hP.ü Çoï-¾ïm-DP-GÛ-¤hÝm-fP-hÝ-Bïh-¤ôºÛ-º±¾-ŸÛG-Gż-z¸ô-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎