Í-mï-VôÅ-h‚ÛPÅ-Oô¾-¤ü


2007.12.26
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

ani-choeying-200.gif
q¼-q->Àâz-ºzÞ¤-z=-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzôh-qºÛ-z®ßm-¤-Í-mï-VôÅ-h‚ÛPÅ-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ- z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;Ù/-¤a-^ݺÛ-mP-z¾-»Þ¾-mP-GÛ-¤D¾-¤ºÛ-Ǩm-DP-zÇeÛ-GmÅ-ˆÛ-Vïh-hq¾-º‚ô¼-zÇkÝ-¼Þz-ˆÛ-¼ô¾-h‚PÅ-ºhÝ-º²ô¤Å-ÁÛG-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q->Àâ-ºzÞ¤-z=-ÁÛÅ-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎