z;º-„Àôm-zŸÛ¼-¤P-¤ôÅ-Mz-Bô¼ü


2006.10.02
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
13th-atpd-200.jpg
q¼-q-lô-GTôh-zÇem-º²Ûm-hzP-M¾ü

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-¤Û-¤P-Ç+zÅ-zTß-zŸÛ-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-±ôGÅ-hÝÅ-fïPÅ-GZÛÅ-qºÛ-fôG-¤Û-¤P-GÛÅ-fh-;¼-ºôÅ-ºhï¤Å-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-GZÛÅ-qºÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤DÅ-hzP-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛ-xG-¼ôGÅ-z;º-„Àôm-¿SºÛ-ºôÅ-GŸÛ-zbôm-GmP-zºÛ-mP-mÅ-ºôÅ-zŸÛ¼-¤P-¤ôÅ-Mz-Bô¼-fôz-»ôh-q-hP.ü xÛ-iÛ-¾-hP-hq¾-º‚ô¼-z;º-¸Þ¼-„Àô-z¸P-ljm-IGÅ-¤VôG-¾-¤P-¤ôÅ-Mz-Bô¼-fôz-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
པེ་ཅིན་སོགས་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཅིག་ནང་གཞུང་གི་བཀག་སྡོམ་སྲིད་ཇུས་དང་ཞི་ཅིན་ཕིན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎