ºW¼-¤ï-mÛºÛ-hôm-Aïm-hG-Åï¾-‚ãP-zü


2007.08.29

karma-choephel-200.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-¤Û-¤P-GÛ-uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-;©-VôÅ-ºwï¾-¤VôG-ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹- 5 ±ïÅ- 11 ZÛm-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-mÅ-ºW¼-¤ïm-zMãh-zï¾-W¤-hÝ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-Vïm-fïPÅ-¿S-q¼-±ôGÅ-zT¼-wïzÅ-Ç+zÅ-ºW¼-¤ï-mÛºÛ-Gm¤-fP-mÅ-M-G¼-mP-xÛ¼-ÇÀôG-GmP-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mP-JÀïP-ÇÀôP-È-TP-Vïm-qô-‚ãP-»ôh-q-hP.ü ¿kÛ-¾Û-mP-GÛ-ºW¼-¤ï-mÛºÛ-GŸÝP-±z-mÅ-Gž-zÁh-ˆÛ-xG-ƒÛÅ-GmP-XïÅ-h-¾¤-GmÅ-±ß¾-hï-G®P-Åï¾-‚ãP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎