z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ô^-fôG-Íñ²-mh-GŸÛºÛ-fôG-IôÅ-Vôh-zŸG-qü


2007.04.02

{}ü üZï-V¼-±ôGÅ-qºÛ-Ç+zÅ-zTß-zŸÛ-ºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-hÝÅ-GÅÞ¤-qºÛ-fôG-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-Fôh-hÝ-Íñ²-m-±-‚ãP-zŸÛm-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-fôG-zIô-JÀïP-hP-IôÅ-Vôh-zŸG-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Ç+ô¼-ºhÛ-GºÛ-Gż-ºGôh-q-GhÝGÅ-h;¼-ºzÞ¤-HÛÅ-jË-¼¤-Å-¾-mÅ-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¾-Zm-¼ôGÅ-GmôPÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎