¼-ÁÛ-»-hP-ÅôG-qôºÛ-mP-zºÛ-Ç+Ý-±zü


2007.10.31
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

telo-rinpoche-200b.gif
q¼-hzP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-i-GmÅü

{}ü üÍÞ-¼Þ-ÅÞºÛ--¤Pº-ºôG-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-hP.ü ;¾-¤Þ;ü zÞ-¼Û-»×b-hP-ÅôG-qôºÛ-mP-qºÛ-VôÅ-±ôGÅ-DG-GÛ-hzÞ-FÛh-DG-TÛG-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-Vïh-zT¼-HÛÅ-xÛ-¹- 11 ±ïÅ- 6 mÅ- 10 z¼-zôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-zdm-zŸÝGÅ-MÅ-q-ŸÛG-zÇe¼-ºzÞ¾-ŸÝ-Mã-»Ûm-qºÛ-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎