z®ôm-hÝ-»ôh-qºÛ-VßP-ÆÛh-qa-Vïmü


2007.05.17

{}ü ü &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-PôÅ-º²Ûm-Gž-zOGÅ-zBPÅ-qºÛ-;Ým-G¸ÛGÅ-qa-Vïm-Ç+Ý-yïP-zTß-qºÛ-»P-ÆÛh-Ç+Ý-yïP-zTß-GTÛG-q-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-‚Å-mÅ-¤Û-¾ô-ÉÛ¾-qô-zTß-GZÛÅ-ºDô¼-zºÛ-ZÛm-¤ô¼ü M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-HÛ-mP-VßP-ÆÛh-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-G®ôÅ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-»ôPÅ-µôGÅ-JÀôh-z=ô¾-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-HÛ-Vïh-hÝ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-hP-ü ¤¼-¤ïºÛ-Fô¤-Ç+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-ÅôGÅ-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

release-panchen-5-2007-200.gif
q¼-q-lô-GTôh-zÇem-º²Ûm-hzP-M¾ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ü &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-Ç+Ý-yïP-zTß-qºÛ-»P-ÆÛh-hÝ-PôÅ-º²Ûm-¤²h-qºÛ-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-GÅP-zºÛ-ºôG-z;º-Z¼-‚Å-mÅ-¤Û-¾ô- 12 ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-hP-zÇeàmü z®m-‚ô¾-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-±ôGÅ-Çkï-DG-mÅ-M-mG-GŸÝP-¾-VßP-ÆÛh-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-y¾-hÝ-JÀôh-z=ô¾-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-q-hP.ü zŸÝGÅ-ÇK¼-hÝ-¤¼-¤ïºÛ-Fô¤-Ç+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-ÅôGÅ-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསྐོ་བཞག་བྱས་པའི་པཎ་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ་ཡོང་སྐབས་དྲག་ཆས་དམག་གིས་སོ་ལྟ་དང་ཞིབ་བཤེར་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེར་བྱས་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎