ºzô-¼-ÇÀôz-IÔºÛ-ÇÀôz-yâG-º²Ûm-z¸ÞP.ü


2007.09.21

bora-school-200.gif
q¼-DÞPÅ->Àâ-ºzÞ¤-z=-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üZï-V¼-xÛ-¹- 9 ±ïÅ- 7 ZÛm-ÁÅ-ÇSôm-zôh-Á¼-xôGÅ-Í-¤hô-„À-ƒP-DÞ¾-HÛ-ºzô-¼-Í-¤VôG-Å-GmÅ-ºƒÛP-¼Û¤-ÇÀôz-IÔºÛ-ÇÀôz-yâG-zhÝm-HÛÅ-ÇÀôz-IÔ-hP-Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-HP-PôÅ-ÅÞ- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-Vï-zÇeôh-hP-zôh-¼P-z®m-zXôh-±ôG-ºDôh-qºÛ-»Û-Gï-ƒÛÅ-q¼-zdïm-Zïm-dôG-qÅ-ÇÀôz-yâG 40 ®¤-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-XïÅ-¤P-Vï-z-JÀôh-z=ô¾-zbP-»ôh-ˆP.ü ÇÀôz-yâG-zhÝm-z®ôm-ºWâG-‚Å-»ôh-¤ïh-hP-h-V- G-z¼-»ôh-¤ïh-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-Gž-qô-GP-»P-¤ïh-q¼-Hã¼-»ôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q->Àâ-ºzÞ¤-z=-ÁÛÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço¼-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎