¾Û-fP-d-MãG-hÝÅ-Vïmü


2007.09.19

lithang-horse-festival-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}üüºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹- 8 ±ïÅ- 1 ZÛm-zôh-Á¼-xôGÅ-D¤Å-¾Û-fP-GÛ-d-MãG-hÝÅ-Vïm-Ç+zÅ-¼ôP-M¾-Í-IGÅ-mÅ-M-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-XïÅ-M-mG-Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ-M-¤Û-¼ÛGÅ-hP-mÝz-xôGÅ-qºÛ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-zM-yG-D-ÁÅ-¿eh-¤ô-¿e-z¼-»ôP-¤Dm-n¤Å-Å-GmÅ-mÅ-xÛ¼-ºzÞh-‚Å-»ôh-q-hP.ü DôP-±ôÅ-zMzÅ-qºÛ-ºi-q¼-hP-z½‰m-hq¼-n¤Å-z®m-ºyôG-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço¼-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎